taxi

A. Všeobecné informácie

 • Obchodné meno: Lipa Milan-Pedy Video
 • Miesto podnikania : Sasinkova 14, 909 01 Skalica
 • Zástupca splnomocnený pre výberové konanie: Milan Lipa
 • Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu : SK85 0200 0000 0013 6008 9058 
 • IČO: 354 97 114
 • IČ DPH: SK1029214659
 • Telefónne spojenie: +421 902 715 815
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Doba pôsobenia na slovenskom trhu: 01.10.2007
 • Vedenie prevádzkového účtu: VÚB a.s.


B. Referencie uchádzača

     Vozidlá, prostredníctvom ktorých sa poskytuje taxi služba, majú uzatvorené poistenie prepravovaných osôb a poistenie batožiny. U vozidiel je samozrejmosťou, že sú vybavené klimatizáciou. Naša firma je schopná pri požiadavke vozidlo pristaviť do 10 minút od objednávky.
V prípade poruchy vozidla počas prepravy zákazníka garantuje naša firma dopravenie prepravovaných osôb do stanoveného cieľa náhradným vozidlom a to bezodkladne.
Jednou z ďalších služieb, ktoré poskytujeme, je odvoz vás aj vášho vozidla.
Pre firmy a organizácie je po dohode možnosť platby faktúrou. Pri opakovanom využívaní našich služieb a pri dlhodobej spolupráci je možnosť poskytnúť individuálnu zľavu.
V prípade Vašej potreby využiť taxi službu, veríme, že sa rozhodnete pre spoluprácu s našou spoločnosťou, ktorá je známa nielen svojimi kvalitnými službami poskytovaných zákazníkom, ale aj spoľahlivosťou a serióznosťou.

 

C. Prepravný poriadok


SPOLOČNOSTI Lipa Milan-Pedy Video

pre vykonávanie taxislužby vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

ČL. I ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti
Lipa Milan-Pedy Video v postavení dopravcu /ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako „Prepravný poriadok“/.

1.2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.taxiskalica.sk. Oznámením na webovom portáli dopravcu a po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a upravuje ním práva a povinnosti účastníkov zmluvy.

1.3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužbou prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. Dopravca poskytuje osobnú dopravu bez zriadeného stanovišťa.

1.4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

 

ČL. II POVINNOSTI DOPRAVCU

2.1. Dopravca je povinný najmä:

 1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

 2. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.taxiskalica.sk a na viditeľnom mieste v sídle  - prevádzke spoločnosti.

 3. Prepravovať cestujúcich podľa vopred dohodnutej ceny za prepravu a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.

 4. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

 5. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy, cestujúcim, na batožine a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie.

 6. Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

 

ČL. III VOZIDLO

3.1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

 1. je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,

 2. má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,

 3. je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátané vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov,

 4. je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,

 

ČL. IV VÝKON ČINNOSTI

4.1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

4.2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, prostredníctvom telefónu na dispečing, prostredníctvom e-mailu zverejneného na webovom portály dopravcu, alebo na základe zmluvy. Vodič vozidla zabezpečuje jej riadne a včasné vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je vopred určené a môže sa zmeniť dodatočne počas prepravy len na základe dohody medzi cestujúcim a vodičom a to aj o zmene ceny za prepravu.

4.3. Vopred dohodnutá cena za prepravu môže byť ovplyvnená čakaním v cieľovom mieste ak o to cestujúci vopred požiada a to v závislosti od času, ktorý vodič v cieľovom mieste na cestujúceho čaká. Dopravca je oprávnený od objednávateľa požadovať zálohu až do výšky 100% z dohodnutej ceny za prepravu ešte pred uskutočnením prepravy na základe ústnej dohody, popr. zálohovej faktúry.

4.4. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne v objednávkovom formuláre, alebo ústnou formou zo strany dispečingu poskytovateľa taxislužby.

4.5. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť

 1. spoločnosť objednávateľa alebo meno prepravovanej osoby,

 2. nástupné a cieľové miesto prepravovanej osoby,

 3. počet prepravovaných osôb,

 4. typ požadovaného vozidla,

 5. telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu,

 6. množstvo batožiny,

 7. uviesť v prípade ak požaduje aj spiatočnú prepravu približnú dobu čakania v cieľovom mieste,

 8. iné osobitné požiadavky na prepravu.

4.6. Počas prepravy vodič nesmie vo vozidle taxislužby fajčiť. Počas prepravy cestujúci nesmie vo vozidle taxislužby fajčiť. Cestujúci na prednom sedadle nesmie manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.

4.7. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

4.8. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe – dispečingu, alebo e-mailom aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno ich prepravovať iba v priestore pre batožinu pokiaľ to objem batožinového priestoru umožňuje.

4.9. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby.

4.10. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej úžitkovej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

4.11. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

4.12. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, na želanie do e-mailu, poprípade v papierovej forme, ktoré obsahuje :

 1. číslo dokladu z VRP,

 2. evidenčne číslo vozidla,

 3. dátum jazdy,

 4. obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ, IČ DPH,

 5. zaplatené cestovné s DPH a bez DPH,

 6. podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal,

 7. pri platbe cez terminál, aj doklad z terminálu.

 

ČL. V ZMLUVA O PREPRAVE OSÔB, VZNIK, OBSAH

5.1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).

5.2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom: a) vo svojom sídle,

 1. prostredníctvom dispečingu,

 2. prostredníctvom e-mailu,

 3. písomnou zmluvou,

 4. ústne,

pričom prepravná zmluva uzavretá ústne sa uzatvára na základe objednávky cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho s ktorou ho dopravca vopred oboznámi.

5.3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

5.4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods. 12 prepravného poriadku.

5.5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

5.6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.

5.7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby a to buď v hotovosti, bezhotovostne prostredníctvom terminálu, alebo po vystavení faktúry s určenou splatnosťou. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania, alebo v prípade písomnej zmluvy v nej vopred dohodnutý úrok z omeškania.

 

ČL. VI UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY O PREPRAVE

6.1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

6.2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak

 1. cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí,

 2. alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo

 3. inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo

 4. inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

6.3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 

ČL. VII ODMIETNUTIE PREPRAVY A NAKLADANIE S NÁJDENÝMI VECAMI

7.1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

 1. čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

 2. vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

 3. cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

 4. to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,

 5. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,

 6. cestujúci  má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

7.2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na Polícii.
7.3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec samu vydá.
7.4. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

 

ČL. VIII. ZODPOVEDNOSŤ 

8.1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

 1. náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,

 2. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená zo zodpovednosti za škody,

 3. alebo inou formou dohodnutou písomne v zmluve.

8.3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 

ČL. IX REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI, NÁHRADA ŠKODY 

9.1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, podá dopravcovi reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. Cestujúci  má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.
9.2. Cestujúci je oprávnený reklamovať vady dopravy  nasledovným spôsobom:
Doručením reklamácie na e-mail dopravcu.
Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.
9.3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy( úhrada odplaty za prepravu),
9.4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.
9.5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomné, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
9.6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravným prostriedkom (§ 427 až 431).
9.7. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť prostredníctvom súdu.
9.8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
9.9. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
9.10. Dopravca má uzavreté platné poistenie: 

 1. všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním predmetných činností na majetku (batožina) a zdravý/ na jednu poistnú udalosť,

 2. poistenie pasažierov pre prípad smrti následkom úrazu, trvalých následkov následkom úrazu,

 3. zodpovednosti za čistú finančnú škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním predmetných činností napr. spôsobenie zmeškania letu.

9.11. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

 

ČL. X MIMORIADNA UDALOSŤ

10.1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy taxislužby sa považuje:

 1. dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody, 

 2. požiar vozidla,

 3. úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

10.2.  Pri Mimoriadnej udalosti  je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

 1. bezodkladne zastaviť vozidlo,

 2. urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou,

 3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

 4. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,

 5. informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

10.3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

 1. ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,

 2. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,

 3. zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa  bezodkladne vrátiť po poskytnutí, alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení   Mimoriadnej udalosti,

 4. spísať správu o nehode

 5. informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

 

ČL. XI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
11.2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
11.3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku,  pričom o zmenách bezodkladne informuje Cestujúcich formou oznámenia v Obchodných miestach dopravcu a na webovom portály dopravcu www.taxiskalica.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci  vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmeneným Prepravným poriadkom .
11.4. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

Lipa Milan-Pedy Video

 

D. Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Milan Lipa-Pedy Video venuje maximálnu pozornosť bezpečnosti spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a dodržiavaniu zásad zákonného spracúvania osobných údajov a predchádzaniu neoprávneným zásahom do práv fyzických osôb.
 
V súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o ochrane osobných údajov).
 
Prevádzkovateľ:
 
poskytuje dotknutým osobám nasledujúce informácie o ich právach pri spracúvaní osobných údajov a o prístupe prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb :
 
Spracovateľské činnosti (Účel spracúvania osobných údajov):
 
Prevádzkovateľ za účelom plnenia si zákonných povinností potrebuje poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a spracúva ich za týmito účelmi.
 
Ide o osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, BOZP, poistenia zamestnancov a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov, plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových alebo účtovných predpisov, plnenie zákonných povinností súvisiacich s vypracovávaním zmlúv, správa registratúry a archivácia a pod. Prevádzkovateľ ďalej spracúva aj osobné údaje spoločníkov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.
 
Prevádzkovateľ zhromažďuje, uchováva a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom zabezpečenia svojej podnikateľskej činnosti. Poskytnuté osobné údaje sú chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov prostriedkami uvedenými v internej bezpečnostnej smernici. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ dodržiava základné zákonné povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade s Ústavou SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná. Prevádzkovateľ vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom. Prevádzkovateľ získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené. Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje prevádzkovateľ blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje alebo dopĺňa, ak to nie je možné, tak osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknuté osoby“) v nasledovných spracovateľských činnostiach (ďalej len „spracovateľské činnosti“)
 
 
Mzdová a personálna agenda, BOZP
 
Účtovné doklady
 
Sťažnosti fyzických osôb, Súdne spory s fyzickými osobami
 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti zamestnancami / externými fyzickými osobami
 
 
PRÁVNY ZÁKLAD : Právny základ spracúvania je uvedený v čl. 6 ods. 1 písm. a) až f) Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v § 13 ods.1 písm. a) až f) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie osobných údajov z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti . V tomto prípade sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a dotknuté osoby sú povinné zniesť takéto spracúvanie ich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie. Bez poskytnutia ich osobných údajov by prevádzkovateľ nemohol plniť zákonné povinnosti, čo môže mať negatívny dopad ako na prevádzkovateľa tak i na dotknutú osobu. Zákonné povinnosti vyplývajú najmä (avšak nie výlučne) platných právnych predpisov.
 
 
Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:
Pokiaľ osobné údaje nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, osobné údaje spracúva prevádzkovateľ vo výnimočných a ojedinelých prípadoch na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov EÚ, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo zákona. V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi na účely potrebné pre plnenie zmluvných povinností, pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu na možné následky neposkytnutia osobných údajov !
 
 
Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov poveruje takýmto spracúvaním sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti. Prevádzkovateľ čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupuje tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov písomnú zmluvu o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 
 
Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov týchto sprostredkovateľov:
Účtovníčka
Technik BOZP
 
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov:
Zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v záznamoch o spracovateľských činnostiach.
 
 
Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a v záznamoch o jednotlivých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania a uchováva ich po dobu stanovenú príslušnými zákonmi, platným interným predpisom – Registratúrnym poriadkom na správu registratúry a registratúrnym plánom spoločnosti .
 
 
 
Dotknuté osoby
Kto je dotknutou osobou je uvedené v záznamoch o spracovateľských činnostiach.
 
 
Práva dotknutých osôb
Dotknuté osoby pri spracúvaní ich osobných údajov môžu uplatniť nasledujúce práva:
 
Právo na informácie – dotknuté osoby môžu požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú ich osobné informácie.
 
Právo na opravu – dotknuté osoby môžu požadovať opravu, resp. doplnenie osobných údajov, ak prevádzkovateľ spracúva neúplné alebo nesprávne osobné údaje.
 
Právo na vymazanie – dotknuté osoby môžu požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do ich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o ich súhlas a dotknutá osoba súhlas odvolala. Môžu existovať aj iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu osobných údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.
 
Právo na obmedzenie spracúvania – dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď popierajú správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá umožní správnosť údajov prevádzkovateľovi preveriť, spracúvanie osobných údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie používania údajov, už údaje na plánovaný účel prevádzkovateľ nepotrebuje, avšak potrebuje tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo dotknuté osoby podali námietku voči spracúvaniu údajov.
 
Právo na prenosnosť údajov – dotknuté osoby majú právo získať osobné údaje , ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, a ktoré prevádzkovateľ pokiaľ osobné údaje spracúva na základe udeleného súhlasu, v súlade so zákonom alebo podľa zmluvy a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.
 
Právo na námietku – dotknuté osoby môžu podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu osobných údajov dotknutej osoby, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom, pri ktorom sa odvoláva na nutnosť ochrany oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 
Právo na sťažnosť– dotknuté osoby môžu uplatniť dopyty, prípadne sa môžu sťažovať, pokiaľ sú toho názoru, že pri spracúvaní ich osobných údajov porušil prevádzkovateľ slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým sú dotknuté ich práva. Sťažnosť môžu dotknuté osoby uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na adrese sídla spoločnosti, prípadne na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Ak nebudete spokojní s vybavením sťažnosti u nás, máte právo podať návrh na začatie konania na kontrolný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 27 Bratislava 27, príp. na európsky orgán dohľadu.
 
 
 
V Skalici, dňa 01.07.2016

 

 

Našim krédom je byť dôveryhodní a chceme byť partnermi úspešných.

 

 • Obchodné meno: Lipa Milan-Pedy Video
 • Miesto podnikania : Sasinkova 14, 909 01 Skalica
 • Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu : 1360089058 / 0200
 • IČO: 354 97 114
 • IČ DPH : SK1029214659
 • Telefónne spojenie: +421 902 715 815
 • E-mail: lipa.milan@gmail.com